Sunday, October 25, 2009

Rancangan Oktober 2009

1. 26 Oktober 2009 Marniyati:

Tentatif Perancangan Aktiviti Setiap Bulan Mulai Oktober 2009 sehingga Jun 2010:


1. Pengumpulan dan penyusunan semula data penyelidikan.
2. Mengemaskini metodologi penyelidikan.
3. Menyiapkan laporan awal langkah demi langkah dalam metodologi.

November 2009

1. Menyiapkan laporan awal pengumpulan bahan bacaan (tinjauan literatur).
2. Memilih satu bahagian dan membuat analisis awal (fokus kepada organisasi - pilot projek).

Disember 2009

1. Menganalisis dan melaporkan data berkaitan graduan.
2. Meneruskan laporan pengumpulan bahan bacaan (tinjauan literatur).

Januari 2010

1. Menganalisis dan melaporkan data berkaitan orang awam dan universiti.
2. Meneruskan laporan pengumpulan bahan bacaan (tinjauan literatur).

Februari - Mac 2010

1. Membuat analisis rumusan menggunakan konsep triangulation.
2. Menulis laporan berkaitan rumusan.

April - Mei 2010

1. Mengemas kini bab demi bab.

Jun 2010

1. Menghantar draf awal tesis.

2. October 22, 2009 1:19 AM Marniyati said.

METODOLOGI KAJIAN

1. Reka Bentuk dan Kaedah Kajian

Kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan deskriptif. Penyelidikan deskriptif bermaksud penyelidikan yang bertujuan menghuraikan dan menjelaskan secara terperinci tentang sesuatu bidang ilmu. Justeru, penyelidik berpendapat bahawa reka bentuk ini bersesuaian dengan matlamat penyelidikan, iaitu bagi meneroka dan menghuraikan tafsiran sebenar bidang ilmu kemahiran insaniah.

Kaedah tinjauan digunakan bagi mendapat maklumat keseluruhan tentang sesebuah situasi yang khusus melibatkan bidang kemahiran insaniah. Dua jenis tinjauan akan digunakan dalam menjayakan penyelidikan ini, iaitu kajian rentas dan kajian panel pakar.

a. Kajian rentas akan digunakan bagi populasi dan sampel yang besar. Contohnya, bagi responden dalam kategori orang awam. Memandangkan saiz populasi orang awam yang besar, maka kajian rentas akan dipilih bagi mendapatkan sampel bagi penyelidikan ini.

b. Kajian panel pakar akan digunakan bagi populasi dan sampel yang kecil. Contohnya, bagi responden dalam kategori pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Memandangkan saiz populasi yang tidak begitu besar, maka kajian panel pakar akan digunakan, iaitu dengan memilih pakar-pakar tertentu sahaja sebagai sampel penyelidikan.

3. October 22, 2009 1:28 AM Marniyati said...

PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpul dalam penyelidikan ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif seperti berikut:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif dikumpul melalui sesi temu bual dan pemerhatian. Sumber data ini diperoleh daripada organisasi, orang awam, graduan dan pegawai universiti terlibat. Data ini dikumpul melalui rakaman suara dan catatan oleh penyelidik. Kesemua data yang diperoleh telah ditranskripsikan. Data ini kemudiannya dianalisis secara huraian naratif. Pernyataan-pernyataan responden pula digunakan bagi mengukuhkan hujah-hujah penyelidikan.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif dikumpul melalui set borang soal selidik yang diedarkan kepada graduan. Borang soal selidik diedarkan ke Universiti Multimedia Malaysia (MMU) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada hari Majlis Konvokesyen diadakan di universiti-universiti tersebut.

Analisis statistik deskriptif akan digunakan untuk mencari min, kekerapan dan peratusan kepada jawapan yang diberikan oleh subjek terlibat. Analisis ini bersesuaian dengan matlamat penyelidikan bagi menghuraikan maklumat dan data yang diperoleh. Data kuantitatif ini dianalisis secara huraian yang disertakan dengan carta, graf dan jadual mengikut kesesuaian huraian data tersebut.

3. October 22, 2009 1:30 AM Marniyati said...

PENGANALISISAN DATA

Data dianalisis menggunakan kaedah ‘triangulation’. Bagi mendapatkan definisi kemahiran insaniah yang tepat, kaedah ‘triangulation’ digunakan di setiap peringkat kajian.

Data akan dianalisis secara bersilang. Bagi mendapatkan jawapan apa itu kemahiran insaniah, analisis tiga penjuru akan melibatkan 3 elemen berikut:

a. Teori yang didapati melalui pembacaan buku, jurnal, sumber internet dan sebagainya.

b. Temu bual dan pemerhatian daripada pakar-pakar, orang awam, graduan dan majikan.

c. Pemerhatian dan temu bual personaliti yang telah berjaya.

Persamaan data dan maklumat daripada ketiga-tiga sumber ini akan diambil kira sebagai jawapan sebenar kepada tafsiran kemahiran insaniah. Setiap satu pecahan ini juga akan dianalisis menggunakan konsep yang serupa.

1. Analisis Tiga Penjuru Bagi Bahan Bacaan

Analisis tiga penjuru digunakan juga dalam usaha mendapatkan data daripada bahan bacaan.

Bahan bacaan terbahagi kepada 3 kategori rujukan iaitu bahan bacaan Islam, bahan bacaan barat dan bahan bacaan dari sumber pendidikan dalam dan luar negara.

a. Bahan bacaan Islam terdiri daripada AlQuran, kitab, buku-buku hadith, buku-buku berkaitan pekerti dan personaliti muslim serta buku-buku dan bahan bacaan berkaitan sifat dan sikap Rasulullah s.a.w beserta para sahabat.

b. Bahan bacaan barat pula merujuk kepada bahan-bahan penyelidikan masyarakat barat serta pendapat dan pandangan mereka tentang kemahiran insaniah melalui buku, rencana, jurnal dan sebagainya.

c. Bahan bacaan dari sumber pendidikan dalam dan luar negara pula merujuk kepada kandungan kursus yang diajarkan di institusi pengajian tinggi, kursus-kursus yang diajar di pusat latihan berkaitan dan bahan sukatan mata pelajaran yang digunakan dalam kursus-kursus berkenaan.

Kesemua bahan bacaan ini akan dianalisis bagi mendapat satu jawapan yang jelas tentang konsep kemahiran insaniah. Ia kemudiannya dianalisis lagi bagi mencari persamaan dengan sumber data yang lain.

4. October 22, 2009 1:34 AM
Marniyati said...

2. Analisis Tiga Penjuru Bagi Pengumpulan Data

Pengumpulan data bagi penyelidikan ini juga melibatkan tiga aktiviti iaitu pengedaran borang soal selidik, temu bual responden dan pemerhatian terhadap tingkah laku individu serta organisasi.

Objektif setiap aktiviti ini adalah bagi mendapatkan sebanyak mungkin maklumat dari setiap kategori responden. Melalui borang soal selidik, pemerhatian dan temu bual ini, pendapat masyarakat, pemimpin sosial, tokoh agama, majikan, tenaga pengajar dan graduan sendiri dapat dikumpul. Melalui aktiviti tersebut juga, penyelidik dapat meninjau keperluan kemahiran insaniah dalam masyarakat dan juga dapat meninjau pendapat pakar Al Quran dan hadith tentang tafsiran sebenar kemahiran insaniah.

Ketiga-tiga aktiviti ini adalah aktiviti yang saling melengkapi dan perlu dijalankan secara selari. Data daripada borang soal selidik disokong oleh temu bual. Data temu bual pula disahkan dan disokong oleh aktiviti pemerhatian. Jawapan daripada analisis tiga penjuru ini kemudiannya akan dianalisis lagi bagi mencari persamaan dengan sumber data yang lain.

5. October 22, 2009 1:36 AM Marniyati said...

3. Analisis Tiga Penjuru Bagi Tokoh Informan

Tokoh informan juga dianalisis menggunakan kaedah analisis tiga penjuru yang melibatkan bahan bacaan, temu bual bersama pemimpin korporat dan pendapat pengamal personaliti korporat sebagai sumber maklumat.

a. Melalui bahan bacaan seperti buku, majalah, jurnal dan laman web firma, maklumat asas berkaitan seseorang tokoh informan sudah boleh didapati. Maklumat berbentuk teori ini disokong pula dengan pendapat pengamal personaliti korporat yang ditemu bual. Pengamal personaliti korporat ini terdiri daripada pekerja atau individu yang berkaitan secara langsung mahupun tidak langsung dengan tokoh informan tersebut.

b. Bagi menguatkan lagi maklumat yang diperoleh, temu bual bersama tokoh informan tersebut turut dibuat. Beberapa nama tokoh korporat yang berjaya membina personaliti telah disenaraikan seperti Tan Sri Syed Mokhtar Al Bukhari, Tan Sri Mohamed Ali Hashim dan Tan Sri Rozali Ismail.

c. Bagi mendapatkan jawapan daripada tokoh yang dipilih, penyelidik menyediakan soalan yang memberikan fakta dan sentiasa cuba memahami strategi bercakap tokoh tersebut. Penyelidik juga sentiasa memerhatikan bagaimana tokoh informan tersebut mengendalikan hubungan baik dengan orang lain di sepanjang waktu mereka mengendalikan urusan kerja mereka. Contohnya, memerhatikan gaya berbahasa yang digunakan tokoh informan ketika mereka mengendalikan urusan mesyuarat.

6. October 22, 2009 1:38 AM Marniyati said...

ALAT KAJIAN

1. SOAL SELIDIK
2. TEMU BUAL
3. PEMERHATIAN

1. SOAL SELIDIK

Satu set soal selidik disediakan untuk graduan. Soal selidik digunakan memandangkan saiz populasi yang sangat besar iaitu melibatkan graduan yang ramai sehingga memerlukan masa yang sangat banyak diperlukan bagi mendapatkan data melalui kaedah lain seperti temu bual. Kaedah paling mudah untuk mendapatkan data yang banyak daripada saiz populasi yang besar ini adalah dengan mengedarkan borang soal selidik untuk diisi oleh subjek. Set soal selidik tersebut dihuraikan secara ringkas seperti berikut:

a. Bahagian A terdiri daripada 10 soalan yang memberikan maklumat asas subjek terlibat. Maklumat berkenaan adalah:
i. Jantina
ii. Umur
iii. Bangsa
iv. Agama
v. Pembiayaan Pengajian
vi. Tempat Tinggal
vii. Nilai CGPA

b. Bahagian B terdiri daripada 12 soalan yang memberikan maklumat asas tentang cabaran graduan mendapatkan pekerjaan. Maklumat berkenaan adalah:
i. Jawatan yang disandang
ii. Majikan
iii. Pendapatan
iv. Tempoh bekerja sekarang
v. Pekerjaan ke berapa
vi. Tahap kepuasan bekerja
vii. Jumlah temuduga dilalui
viii. Jumlah pekerjaan dimohon
ix. Bahasa ketika temuduga
x. Ujian psikometrik ketika temuduga

c. Bahagian C terdiri daripada sekurang-kurangnya 28 soalan yang akan mendapatkan pandangan graduan tentang kemahiran insaniah. Bahagian ini menjawab soalan berkaitan:
i. Tafsiran kemahiran insaniah bagi graduan.
ii. Unsur-unsur kemahiran insaniah.
iii. Unsur-unsur kemahiran insaniah yang bersesuaian diterapkan dalam sukatan pelajaran di IPT.
iv. Kandungan kursus kemahiran insaniah di IPT.
v. Sejauh mana keberkesanan pengajaran kemahiran insaniah yang diwajibkan kepada semua IPT.

Secara keseluruhannya, borang soal selidik untuk graduan terdiri daripada sekurang-kurangnya 40 soalan. Bentuk soalan yang digunakan dalam borang soal selidik adalah soalan-soalan berstruktur, iaitu soalan-soalan tertutup. Ini bermaksud, subjek perlu menjawab dengan memilih jawapan-jawapan yang tersedia.

8. October 22, 2009 1:42 AM Marniyati said...

2. TEMU BUAL

Sesi temu bual pula dijalankan ke atas semua kelompok subjek. Walau bagaimanapun, temu bual terhadap kelompok graduan hanya dijalankan secara terhad kepada graduan yang terpilih sahaja (tidak melibatkan semua subjek yang mengisi borang soal selidik). Sungguhpun ia terhad berdasarkan tahap sukarela subjek untuk ditemu bual, namun penyelidik sentiasa mencuba mendapatkan seberapa banyak subjek untuk sesi tersebut bagi mendapatkan seberapa banyak data kualitatif. Temu bual ini penting bagi mengelakkan subjek terikat dengan pilihan jawapan yang diberikan melalui borang soal selidik yang diisi sebelumnya.

Penyelidik sedaya upaya mengajukan soalan-soalan terbuka kepada semua responden. Ini kerana soalan terbuka bersifat lebih subjektif dan dapat memberi ruang sepenuhnya kepada responden mengemukakan pendapat mereka. Responden juga tidak terikat dengan jawapan atau arah tuju soalan yang diberikan berbanding soalan berbentuk tertutup yang hanya memerlukan responden menjawab ya atau tidak.

Soalan-soalan temu bual pula dirangka berbeza-beza mengikut kategori responden. Perbezaan ini perlu memandangkan wujudnya perbezaan fungsi responden dalam masyarakat. Contohnya, responden dalam kategori majikan berfungsi sebagai penyedia perkhidmatan sedangkan responden dalam kategori orang awam pula berfungsi sebagai pengguna perkhidmatan. Justeru, soalan bagi sesi temu bual dirangka dalam empat kategori seperti berikut:

a. Soalan kepada organisasi menjawab soalan berikut:
i. Apakah tafsiran kemahiran insaniah bagi organisasi?
ii. Mengapa majikan masih perlu mengadakan latihan dan kursus kepada graduan apabila mereka memasuki alam kerjaya?
iii. Apakah persepsi sebenar majikan terhadap kebolehan graduan yang baru mula bekerja?

iv. Apakah masalah yang dihadapi oleh majikan berhubung kemahiran insaniah dalam kalangan graduan?
v. Apakah kursus yang disediakan oleh majikan untuk graduan yang baru mula bekerja dan mengapa mereka perlu mengikuti kursus tersebut?

b. Soalan kepada graduan menjawab soalan berikut:
i. Apakah tafsiran kemahiran insaniah bagi graduan?
ii. Apakah unsur-unsur kemahiran insaniah dan unsur apakah yang bersesuaian diterapkan dalam sukatan pelajaran di IPT?
iii. Apakah kandungan kursus kemahiran insaniah di IPT?
iv. Kursus apakah yang seharusnya dijadikan medium pengajaran kemahiran insaniah?
v. Apakah maklumat dan kemahiran yang perlu ada pada setiap guru yang mengajar kemahiran insaniah ini?

c. Soalan kepada universiti menjawab soalan berikut:
i. Apakah tafsiran kemahiran insaniah bagi universiti?
ii. Apakah unsur-unsur kemahiran insaniah dan unsur apakah yang bersesuaian diterapkan dalam sukatan pelajaran di IPT?
iii. Apakah kandungan kursus kemahiran insaniah di IPT?
iv. Kursus apakah yang seharusnya dijadikan medium pengajaran kemahiran insaniah?
v. Apakah maklumat dan kemahiran yang perlu ada pada setiap guru yang mengajar kemahiran insaniah ini?

d. Soalan kepada orang awam menjawab soalan berikut:
i. Apakah tafsiran kemahiran insaniah bagi orang awam?
ii. Apakah unsur-unsur kemahiran insaniah dan unsur apakah yang bersesuaian diterapkan dalam sukatan pelajaran di IPT?

Penyelidikan ini menggunakan kaedah temu bual tidak berstruktur iaitu temu bual yang dijalankan secara tidak formal. Penyelidik hanya mengajukan soalan berkaitan kepada responden mengikut kesesuaian. Ini bermaksud, penyelidik tidak mengajukan semua soalan yang sama kepada semua responden.

9. October 22, 2009 1:44 AM
Marniyati said...
3. PEMERHATIAN

Pemerhatian dibuat bagi mengkaji interaksi yang kompleks dalam situasi yang sebenar. Kaedah ini melibatkan pemerhatian terhadap tingkah laku majikan sewaktu menjalankan pemilihan mengambil pekerja, tingkah laku graduan yang memohon pekerjaan dan juga personaliti yang terpilih dalam penyelidikan ini.

Penyelidik menggunakan kaedah pemerhatian bagi mendapatkan rakaman peristiwa dan perlakuan subjek secara langsung. Pemerhatian memungkinkan penyelidik mendapat maklumat yang lebih bersifat semula jadi. Kaedah ini membantu penyelidik mendapatkan maklumat dan interpretasi dari sudut pandangan berbeza serta tidak bergantung kepada maklumat dan pendapat subjek semata-mata. Pemerhatian telah dijalankan seperti berikut:

a. Pemerhatian ke atas tingkah laku majikan dalam sesi temuduga terbuka bagi pengambilan pekerja di Karnival Pekerjaan dan Kerjaya Kebangsaan (Jobs Malaysia) pada 22 dan 23 November 2008 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC). Penyelidik telah menghadiri 24 sesi temuduga terbuka yang melibatkan 3 sektor swasta dan 1 agensi kerajaan di karnival tersebut.

b. Pemerhatian ke atas tingkah laku, penampilan dan sahsiah diri graduan yang menghadiri sesi temuduga di beberapa buah firma. Pemerhatian terhadap graduan ini juga dijalankan dalam sesi temuduga terbuka yang diadakan di beberapa buah karnival kerjaya.

26 Oktober 2009

Borang penilaian.

Mengalami halangan apabila komputer laptop dicuri semasa cuti hari raya lalu.

Perlu mengumpulkan semula semua datan terkumpul.

Tindakan untuk sekarang:

1. Menuliskan metodologi

2. Menganalisis datan terkumpul daripada badan organisasi.

Akan menyerahkan hasil 1 dan 2 pada 25 November 2009.

Wednesday, September 30, 2009

1 Oktober 2009

1. perbezaan pendidikan kebudayaan dan kesedaran kebudayaan

di institut sosial Malaysia

Jangan bereaksi semua pendapat

Apa puan selidik semua ini, semak perkara ini.

Intrapersonal

Cultural education?????

Self consept.

Bukan raya Cina, tetapi unsur yang jadi pedoman dalam berinteraksi dalam business.


b. laporan temubal dengn T S Razali Ismail dan Mohd Ali Hashim.

tentang kemahiran insaniah.

kompuer hilamg, ...

Intrapersonal: soft skill

Interpersonal: ketampanan sosial, social beauty ....

Pendidikan kebudayaan: ada kaitan dengan intra personal.

susun kembali,

buat penulisan,

tugasan

susun, oraganise, kumpul semula data ,

Susun pada langkah-langkah apa yang hendak dibuat.

a. siapakan 2 minggu,

2. teori bacaan latar, susun objektif dan jadual ,

3. laopran akhir bulan Oktober: metodologi, data collection, laporan data selesai dan di analisis.

4. pilih data u=yang akan dianalisis laporkan step by step data and amount, dan populasi

5. pilih satu analisis, pilot projek.

2 bulan.

Hujung Oktober siapkan 1 dda n 2

Hujung November sipak 3 dan 4.

Komunikasi dapat dilakukan melalui blog.

upload to blog.

1 Oktober 2009

Laporan pertemuan terakhir


11 Februari 2009

a. siapkan analisis awal data dpd orang awam
b. concept triangulation sumber data
c. laporkan analisis


12 Mac 2009

a. bentang konsep trangulation -- temu bual dll.

Perlu temu bual guru bahasa dan pakar komunikasi untuk check list.

19 April 2009 Kolej Darul Hikmah kajang,

a. temu bual dengan Tan Sri Razali, lengkapkan borang laporan perkembangan pendyelidikan

10 Jun Bincang fasal
kocnsep lebih jelas kemahiran berkomunikasi dan buddi bahasa
b. baca kemahiran insaniah dalam personaliti bukan Melayu a. T. S. Francis Yeoh, YTL, 2. T. Fernandes, Air Asia berdasarkan tulisan aktiviti mereka

Aktiviti: temubual orang tua generasi 50 ke atas, yang ada konsep budi bahasa tradisional, apa yang dikatakan orang tidak berbudi bahasa.

Laporan awal, belum ada... ada dalam laptop usami di pejabat.

15 Julai 2009

a. Cari perbezaan teori kemahiran komunikasi dgn kemahiran berbudi bahasa

Bentangkan laporan temu bual dengan tenaga pengajar di IPTA Prof Madya Mohd Hasbullah Idris, Kejuruteraan Mekanikal UTM.

Pertanyaan: boleh atau tidak menganalisis personaliti Mohd Ali Hashim melalaui blog Businee jihad.com

Tugasanan ceramah oleh tokoh yang tidak dapat demu bual, buat penilaian melalui pemerhatian.

Perhatikan:
Pakaian,
Kereta proton perdana

Tugasan: menulis kertas kerja, asingkan teori, teknik aplikasi, strategi.

Thursday, August 20, 2009

Laporan terkini 21 Ogos 2009

Assalamu alaikum.

Sila beri laporan tentang kerja-kerja Puan terkini:

1. Mengumpul bahan,
2. menemu duga tokoh,
3. Menganalisis bahan
4. membuat laporan awal tentang bahan yang sudah dianalisis.

Wassalam

Sunday, February 15, 2009

17 Februari 2009

ASssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya sudah membaca cattatan Puan mengenai penyeliaan terakhir minggu lalu.

Sila betulkan istilah.

Gunakan istilah 'personal concept' yang bermaksud 'konsep diri', bukan 'professional concept'.

Konsep diri sangat menentukan cara kita berkomunikasi dengan orang.

Wassalam

Thursday, May 8, 2008

Powerpoint untuk pembentangan cadangan penyelidikan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puan,

Sila sediakan powerpoint untuk pembentangan cadangan penyelidikan. Sila ikut peraturan berikut:

1. Gunakan hitam putih sahaja. Tidak ada warna-warni.
2. Tidak ada bunyi atau muzik.
3. Semua maklumat terpapar serentak. Semua kaku. Jangan ada yang tertangguh satu demi satu, atau bergerak-gerak.
4. Buat antara 8-10 bingkai sahaja.
5. Setiap bingkai mengandungi tidak lebih daripada 5 perkara.
6. Setiap perkara diberi nombor 1, 2, 3 dll, dan pecahan a. b. c. dll.
7. Setiap perkara tidak mengandungi lebih daripada 8 perkataan.
8. Tidak ada maklumat yang tidak berkaitan dengan penyelidikan.

Sekian, wassalam.

Prof. Abdullah Hassan